سرکار خانم پریسا تسلیمیان

سرکار خانم پریسا تسلیمیان

کتابدار تلفن: 07153350994 شماره داخلی: 290 ایمیل: p.taslimian1388@gmail.com تحصیلات: کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
سرکار خانم ریحانه یزدان مهر

سرکار خانم ریحانه یزدان مهر

مسئول کتابخانه دیجیتال تلفن: 07153350994 شماره داخلی: 2290 ایمیل: Reihane.ymehr@gmail.com تحصیلات:

کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: