جناب آقای دکتر رامین حیاتی

جناب آقای دکتر رامین حیاتی

سرپرست کتابخانه مرکزی

شماره داخلی: 2361
تلفن: 07153350994
ایمیل: r.hayati@fums.ac.ir

تحصیلات

دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: