کتابخانه دیجیتال - دانشگاه علوم پزشکی فسا

کتابخانه دیجیتال - دانشگاه علوم پزشکی فسا
  1. اخبار و اطلاعیه هااخبار و اطلاعیه ها
  2. پایگاه اطلاعاتیپایگاه اطلاعاتی

دسترسی به پایگاه اطلاعاتیUpToDate در آدرس جدید

دسترسی به پایگاه اطلاعاتیUpToDate  در آدرس جدید

بدینوسیله به اطلاع می رساند دسترسی به پایگاه اطلاعاتی uptodate برقرار گردید. علاقمندان می توانند جهت استفاده از این مجموعه به آدرس www.utdo.ir مراجعه نمایند

دسترسی به کتب الکترونیکی جدید

دسترسی به کتب الکترونیکی جدید

دسترسی به کتب الکترونیکی سال ۲۰۱۹ از مجموعه Clinical Key به ۱۰۵ عنوان افزایش یاقت. این کتب از طریق سامانه منبع یاب و لینک زیر قابل دسترسی است. http://rsf.research.ac.ir/2019

ترتیب موضوعی منابع اطلاعاتی

Database

340 5011 1509459709572 ebooks

 

 
 E-Jornal 

Capture SID
 

 

E-Book

Springer Sience Direct Ovid clinicalkey
Wiley

       

 Free Resource

 

 

 

 

 

 

 

leader president behdasht tahavol farsp saamad