کتابخانه دیجیتال - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

خط مشی و اهداف

راهنمای آموزشی پایگاه science direct

pdf

docx(word)

راهنمای آموزشی پایگاه proqueot

pdf

docx(word)
راهنمای آموزشی پایگاه up to date

pdf

docx(word)
راهنمای آموزشی پایگاه clinical key

pdf

docx(word)
راهنمای استفاده از pubmed

pdf

docx(word)
راهنمای endnote

pdf

راهنمای آموزشی پایگاه ISI

pdf

راهنمای آموزشی پایگاه ovid

pdf