کتابخانه دیجیتال - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

دسترسی به کتب الکترونیکی جدید

دسترسی به کتب الکترونیکی جدید دسترسی به کتب الکترونیکی سال ۲۰۱۹ از مجموعه Clinical Key به ۱۰۵ عنوان افزایش یاقت. این کتب از طریق سامانه منبع یاب و لینک زیر قابل دسترسی است. http://rsf.research.ac.ir/2019