کتابخانه دیجیتال - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

اخبار

دسترسی به کتب الکترونیکی سال ۲۰۱۹ از مجموعه Clinical Key به ۱۰۵ عنوان افزایش یاقت. این کتب از طریق سامانه منبع یاب و لینک زیر قابل دسترسی است.

http://rsf.research.ac.ir/2019